top of page

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θωμάς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Άμεση λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου.


Μέχρι πρότινος, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου ήταν απαραίτητο η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου να είχε δηλωθεί στο Δικαστήριο σε δύο (2) συνεδριάσεις, που να απείχαν μεταξύ τους έξι τουλάχιστον μήνες, ο δε γάμος έπρεπε να είχε διαρκέσει έξι (6) μήνες μέχρι την κατάθεση αίτησης για συναινετικό διαζύγιο.


Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με τον νόμο 4509/2017 που δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2017, η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Μέχρι να καταχωρισθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ο γάμος θεωρείται ισχυρός.


Υποχρεωτική παραμένει κατά τη νέα διαδικασία η εκπροσώπηση των συζύγων από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι συνυπογράφουν με το ζευγάρι ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί η σχετική εντολή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους.


Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.


Οι αιτήσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που έχουν κατατεθεί ήδη στα Δικαστήρια, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Εντούτοις, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν από την ήδη κατατεθείσα ενώπιον των Δικαστηρίων αίτηση, προκειμένου να ακολουθήσουν την ταχύτερη διαδικασία λύσης του γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ρητά προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4509/2017.


Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η λύση του θρησκευτικού γάμου απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που καταχωρίζονταν απλά στο οικείο ληξιαρχείο, χωρίς να είναι υποχρεωτική και η πνευματική λύση του. Ειδικά τα ζευγάρια, που δεν επιθυμούσαν να ξαναπαντρευτούν – τουλάχιστον σύντομα – δεν προχωρούσαν σε πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου τους, προς αποφυγή εξόδων. Πλέον ο Ν.4509/2017 δεν αφήνει την επιλογή στους πρώην συζύγους να μην λύσουν το θρησκευτικό τους γάμο και πνευματικά, εκτός από διοικητικά.


Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης διατροφής υπάρχουν και ποινικές επιπτώσεις, καθώς ο ίδιος νόμος προβλέπει φυλάκιση ενός (1) έτους σε περίπτωση που ο ο δικαιούχος υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί την βοήθεια άλλων, καθώς επίσης φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, σε όποιον με πρόθεση δεν συμμορφώνεται στη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά.


Η νέα διαδικασία λύσης του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη είναι ακριβότερη από τη διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου, εφόσον προστίθεται στα έξοδα η αμοιβή του συμβολαιογράφου. Ειδικότερα, κάθε σύζυγος πρέπει να καταβάλλει : α) την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη νομική συμβουλή, την εκπροσώπηση ενώπιον του συμβολαιογράφου και τη σύνταξη ή έλεγχο των συμφωνητικών λύσης του γάμου και επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, β) την αναλογία του ή και όλη την αμοιβή του συμβολαιογράφου, αναλόγως της συμφωνίας με τον έτερο σύζυγο, γ) την αναλογία του ή και ολόκληρο το τέλος δικαστικού ενσήμου, σε περίπτωση που συμφωνείται η καταβολή διατροφής για ανήλικα τέκνα, δ) το τέλος για τη θρησκευτική λύση του γάμου στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, εφόσον ήταν θρησκευτικός ή και πολιτικός, που ιερολογήθηκε μεταγενέστερα, ε) άλλα μικροέξοδα, που ενδεχομένως προκύψουν.

 

Δημοφιλή άρθρα

Featured Posts

Πρόσφατα Άρθρα

(Recent Posts)

 Αρχείο Δημοσιεύσεων

(με βάση την ημερομηνία)

bottom of page